1

Cơ sở vật chất

In

PTN. Tự Động Hóa 1

Cập nhật 11/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

1. Chức Năng:

    ■  Giảng dạy các môn thực hành tự động hóa trong công nghệp cho sinh viên:

        - Thí nghiệm PLC

        - Thí nghiệm cơ điện tử

        - Tin học chuyên ngành

    ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ luận văn tốt

        nghiệp cho hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông đại học.

    ■  Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực tự

        động hóa, robot...

    ■  Có khả năng đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu các khóa: Thiết kế cơ khí 3D,

        AutoCad, PLC...

    ■  Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa.

 1. Cơ Sở Vật Chất:

TH PLC

 SINH VIÊN ĐANG THỰC HÀNH PLC

 ROBOT 6 BAC TU DO

 SINH VIÊN ĐANG THỰC HÀNH TRÊN ROBOT CÔNG NGHỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cơ sở vật chất

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS