1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Học bù môn TH Vi Điều Khiển (nhóm HC5, 6, 7, 8) - Hệ: LTĐH

Cập nhật 24/05/2012 - 01:40:25 PM (GMT+7)
Những sinh viên thuộc các nhóm HC5, HC6, HC7, HC8 học môn TH Vi Điều khiển sẽ học bù vào Chủ Nhật ngày 10/06/2012 tại P. B209 - 210, cụ thể như sau:
- Nhóm HC5: học Ca 1
- Nhóm HC6: học Ca 2
- Nhóm HC7: học Ca 3
- Nhóm HC8: học Ca 4
Sinh viên  lưu ý đi học đầy đủ và đúng thời gian nêu trên.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS