1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Phát BTL Cung cấp điện - Lớp L11_CDT01+02 & Học lại

Cập nhật 03/05/2012 - 10:04:34 AM (GMT+7)
    Sinh viên lớp L11_CDT01+02 gặp Thầy Trình nhận đề tài BTL Cung cấp điện lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 13/05/2012 tại P. B210.
    Sinh viên LTĐH đã đăng ký học lại BTL Cung cấp điện (đợt đăng ký 26/01/2011 - 06/01/2012) gặp Thầy nhận đề tài lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 13/05/2012 tại P. B210 (đây là gia hạn cuối).
    Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS