1

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức (07/05/2019)  

Danh sách CB - GV - NV Ban Khoa Học Cơ Bản

Chi tiết

Chức Năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ (07/09/2012)  

Ban Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số 201/QĐ-DSG-HCQT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Chi tiết

VIDEO CLIPS