1

Hoạt Động NCKH

In

Du Thuyền - Phần thưởng cuối tuần

Cập nhật 18/09/2009 - 11:13:43 AM (GMT+7)
Xaõ hoäi quaù nhieàu baän roän vaø nhieàu aùp löïc neân nhu caàu ñöôïc trôû thö giaõn laø ñieàu raát thaät.  “PHAÀN THÖÔÛNG” sau nhöõng ngaøy laøm vieäc meät nhoïc laø coù theå ñi du lòch, leânh ñeânh treân soâng, treân bieån hay ñaém chìm trong ñaùm maây hôi nöôùc eâm aùi, roài sau ñoù laø nhöõng tia nöôùc maùt laïnh töø voøi sen, roài laïi böôùc vaøo moät boàn nöôùc xoaùy… Taát caû nhöõng vai troø aên, chôi, nguû, nghæ naøy du thuyeàn seõ ñaûm nhieäm nhö ngoâi nhaø - choán thư giaõn tuyt vi  cuûa baïn.

Mt khaùc,  du thuyeàn  khoâng chæ laø moät phöông tieän cao caáp phuïc vuï du khaùch cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc du lòch. Vôùi caùc doanh nhaân noù cuõng seõ goùp phaàn khaúng ñònh ñaúng caáp cuûa mình tröôùc caùc ñoái taùc, nhaát laø ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Vôùi caù nhaân noù seõ laø moät taøi saûn, laø nôi nghæ ngôi lyù töôûng cho chuû nhaân cuøng gia ñình trong nhöõng chuyeán daõ ngoaïi treân bieån. Do ñoù, Du thuyeàn vöøa laø phöông tieän kinh doanh, vöøa laø phöông tieän phuïc vuï nghæ ngôi cao caáp vaø tieän ích.

 

Ngaøy nay, thaät khoù ñeå tìm thaáy moät chieác thuyeàn buoàm côõ lôùn ôû Vieät Nam. Chæ coù vaøi chieác ôû Saøi Goøn (coâng ty Ñoâng Döông) vaø Haï Long (coâng ty Tropical Sails). Ít ai bieát raèng ngay töø theá kyû thöù XIX, Vieät ta ññoùng ñöôïc nhöõng con taøu raát noåi tieáng. Raát nhieàu chieác trong soá ñññöôïc ñoùng taïi Vieät Nam roài ñöa veà Phaùp.


 Nguyễn Thị Lệ Xuân - Sinh viên lớp 307.1 ngành Thiết kế nội thất

 

 

 

CAÙC CUOÄC BAÀU CHOÏN DANH HIEÄU DU THUYEÀN HAØNG NAÊM:

Top 5 tuyeán Du thuyeàn ñaúng caáp quoác teá trong naêm 2008:

 

* Du thuyeàn Royal Caribbean International: ñoàng haønh vôùi moät khu trung taâm giaûi trí.

Coâng ty Royal Caribbean International hieän sôû höõu 29 chieác du thuyeàn ñaúng caáp quoác teá, vôùi hoaït ñoäng traûi roäng töø Alaska, bieån Caribbean, Mexico, quaàn ñaûo Bahama, Hawaii, Bermuda, Ñòa Trung Haûi, Baéc AÂu, chaâu Ñaïi Döông, New Zealand - UÙc, vaø hieän ñang tieán sang khai thaùc khu vöïc chaâu AÙ. Taát caû caùc du thuyeàn môùi haï thuûy gaàn ñaây cuûa coâng ty ñeàu ñöôïc taêng cöôøng trang thieát bò phuïc vuï nhu caàu giaûi trí thích hôïp vôùi giôùi treû, hình thaønh nhöõng khu giaûi trí phöùc hôïp di ñoäng treân bieån, môû ra moät thôøi ñaïi môùi vôùi khaùch ñi thuyeàn laø nhöõng ngöôøi treû tuoåi.

Naêm 2006 coâng ty naøy cho haï thuûy chieác du thuyeàn lôùn nhaát theá giôùi Freedom of the Seas, goàm 15 taàng, naëng 160.000 taán, troâng to lôùn ñeán kinh ngaïc. Khoâng chæ coù theá, treân thuyeàn coøn coù khu vöïc daønh cho moân vaän ñoäng leo nuùi ñuùng tieâu chuaån, cao 13m roäng 14m. Ñieàu thuù vò hôn laø, ñeå ñaùp öùng traøo löu ñi du thuyeàn caû nhaø, Freedom of the Seas coøn coù saân taäp golf mini daønh cho caùc oâng boá, khu shopping cho caùc baø meï, ñaïi loä taûn boä daøi ñeán 133m ñeå “thöû söùc” caùc oâng baø lôùn tuoåi. Rieâng caùc baïn nhoû thì coù theå tha hoà vui chôi taïi caùc khu trung taâm, vôùi nhieàu troø chôi maïo hieån nhöng raát an toaøn, nhö: khu trung taâm hoaït ñoäng maïo hieåm haûi döông daønh cho nhi ñoàng, khu daønh cho thanh thieáu nieân, coâng vieân nöôùc, khu caø pheâ coù theå thö thaû ngoài ngaém caûnh ñaïi döông vaø leân maïng Internet, khu ngaém sao treân bieån ban ñeâm, raïp chieáu phim 3D...

 

 

* Du thuyeàn Discovery Cruise: haønh trình khaùm phaù Nam Cöïc

Tuy taùch bieät vôùi theá giôùi, nhöng söùc haáp daãn cuûa Nam Cöïc ñang khieán caùc du khaùch öa thích maïo hieåm uøn uøn keùo ñeán. Moät chuyeán thaùm hieåm Nam Cöïc hieän khoâng coøn laø giaác mô hoang töôûng cuûa nhieàu ngöôøi nöõa, vì ñaõ coù tuyeán du lòch baèng du thuyeàn Discovery Cruise. Vôùi chieác du thuyeàn cöùng caùp, naëng 20.000 taán naøy, cuøng nhöõng tieän nghi trang thieát bò cao caáp, noù seõ ñöa baïn xuaát phaùt töø Nam Myõ, xuyeân qua caùc vuøng: heä sinh thaùi nhieät ñôùi, AÙ nhieät ñôùi vaø oân ñôùi phong phuù nhöng cuõng ñaày bieán ñoäng, sau cuøng laø ñieåm ñeán Nam Cöïc maø baïn haèng mô öôùc.

 

Tieán vaøo vuøng Nam cöïc ñòa

Xung quanh du thuyeàn luoân xuaát hieän

caùc taûng baêng troâi vaø nuùi baêng,

khieán du khaùch luoân mieäng traàm troà.


Chieác thang maùy

baèng thuûy tinh höôùng ra

bieån thaät laõng maïn

Khôûi ñaàu töø Ñaïi Taây Döông ñeán ñieåm giao nhau giöõa Thaùi Bình Döông vaø vuøng bieån Nam Cöïc. Toaøn boä caùc ñieåm tham quan maø thuyeàn Discovery Cruise ñi qua goàm: Ñaûo Deception, Ñaûo King George, Quaàn ñaûo South Sherland, Ñaûo Elephant, Vònh heïp Nam Cöïc, Vònh Hope, Eo bieån Gerlache, Eo bieån Lemaire, Ñaûo Half Moon, traïm nghieân cöùu Arctowski Station... Ngoaøi ra, chuùng ta coøn ñöôïc taän maét chöùng kieán nhöõng caûnh ñeïp ñaëc tröng cuûa vuøng Nam Cöïc giöõa caùc vònh heïp, ngaém caûnh baêng troâi vaø nuùi baêng.

 

 

* Du thuyeàn Tahiti Cruise: haønh trình traêng maät

Naèm treân quaàn ñaûo leû loi giöõa Thaùi Bình Döông, Tahiti tuyeät ñeïp vôùi caûnh giôùi mô moäng vaø caùch xa ñaát lieàn töø khaép moïi phía (quaàn ñaûo naøy goàm Bora Bora noåi tieáng, Tahaa, Raiatea, Moorea vaø Tahiti), nôi ñaây noåi tieáng laø khu nghæ döôõng cao caáp treân theá giôùi. Do ñaëc thuø vò trí ñòa lyù, ñi du thuyeàn ñeán Tahiti seõ laø löïa choïn soá moät. Baïn seõ ñöôïc thöôûng ngoaïn quaàn ñaûo Cook Islands ñeïp nhö xaâu chuoãi caùc haït traân chaâu vaäy.

 

 

* Silversea Cruise: haønh trình sang troïng vaø xa xæ

Ñaây laø tuyeán du thuyeàn ñaëc bieät daønh cho nhöõng haønh trình coù chieàu saâu vaø ñaëc bieät xa xæ. Hieän ñang thònh haønh hai loaïi du thuyeàn côõ cöïc lôùn vaø côõ cöïc nhoû, trong khi nhöõng “nhaø giaøu môùi” chaâu AÙ thích ngöï treân du thuyeàn côõ böï, thì ngöôïc laïi khaùch Chaâu AÂu laïi chuoäng du thuyeàn côõ nhoû hôn. Hoï luoân cöôøng ñieäu söï tinh teá vaø xa xæ, nhö chieác Ngaân Haûi (Silversea Cruise) chaúng haïn: toaøn boä phoøng nguû treân thuyeàn ñeàu coù ban coâng rieâng höôùng ra bieån, saûn phaåm phoøng taém cao caáp trang bò xung quanh boàn taém, nhaø haøng vôùi caùc moùn aên ngon vaø ñaét hôn caû khaùch saïn 5 sao, caùc loaïi röôïu quyù.

 

 

Du thuyeàn Silversea Cruise nhìn töø treân cao.

 

Khu hoà bôi ôû taàng treân cuøng cuûa du thuyeàn Silversea Cruise, goàm caû hoà massage.

 

* Du thuyeàn Scholar Ship: haønh trình du hoïc

Vieäc bieán du thuyeàn trôû thaønh moät coâng cuï giao thoâng, ñoàng thôøi giuùp du khaùch ñaït ñöôïc mô öôùc cuûa mình, ñaõ trôû thaønh xu höôùng kinh doanh môùi cuûa ngaønh du lòch du thuyeàn. Giôùi treû sôï ñi du thuyeàn laø vì vöøa chaùn vöøa phí thôøi gian, nhöng neáu vöøa ñöôïc ñi du thuyeàn vöøa ñöôïc hoïc tieáng Anh vaø ñaït ñieåm hoïc phaàn thì thöïc teá hôn nhieàu. Coâng ty tö vaán ngoaïi ngöõ Chaâu AÂu ñaõ cung caáp khoùa du hoïc treân du thuyeàn khaù haáp daãn. Trong khoaûng thôøi gian 16 tuaàn cuûa khoùa hoïc, du khaùch cuõng nhö sinh vieân ñöôïc löïa choïn: chæ ñôn thuaàn hoïc lôùp boài döôõng tieáng Anh, hoaëc laáy ñieåm hoïc phaàn cho caùc moân nhö Thöông maïi quoác teá, Quan heä quoác teá...         

Chieác du thuyeàn du hoïc mang teân The Scholar Ship naøy chæ daønh cho nhöõng ngöôøi treân 18 tuoåi. Moãi naêm thöïc hieän 2 chuyeán ñi: xuaát phaùt töø Hong Kong vaøo thaùng 1, ñi qua Thaùi Lan, AÁn Ñoä, Nam Phi, roài ñeán Amsterdam (Haø Lan); sau ñoù khôûi haønh vaøo thaùng 9 töø Amsterdam ñeán Panama, Tahiti, UÙc, Trung Quoác tröôùc khi trôû laïi Hong Kong.

 

 


 

 

ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ DU THUYEÀN PHAÙT TRIEÅN ÔÛ VIEÄT NAM.

Caùc yeáu toá “ Thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa”  phaùt trieån Du thuyeàn ôû Vieät Nam.

Thieân thôøi: Vieät Nam cuõng ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn phaùt trieån maïnh meõ cuûa kinh teá - xaõ hoäi. Toác ñoä tng tröôûng kinh teá lieân tuïc giöõ ôû möùc cao treân 8%/nm, luoàng voán ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ngaøy caøng maïnh meõ, coäng ñoàng caùc doanh nghieäp Vieät Nam cuõng khoâng ngöøng gia tng vaø lôùn maïnh, ñôøi soáng kinh teá - vn hoùa cuûa ngöôøi daân Vieät Nam ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, Vieät Nam cuõng ñang ñöôïc coi laø ñim ñeán lyù töôûng cuûa caùc loaïi hình du lòch, trong ñoù du lòch bieån coù nhieàu lôïi theá.
Ñòa Lôïi: Vôùi hôn 3.000 km bôø bieån chaïy doïc ñaát nöôùc, vôùi haøng loaït caùc baõi taém, caùc vuøng bieån ñeïp vaø nhieàu vònh noåi tieáng theá giôùi, Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù cao veà tieàm nng du lòch bieån vôùi khaû nng buøng noå trong thôøi gian tôùi, khi ñôøi soáng cuûa nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, nhu caàu du lòch bieån ngaøy caøng nôû roä. Coù theå keå ñeán moät loaït caùc ñim ñeán lyù töôûng nhö Vònh Haï Long, di saûn thieân nhieân theá giôùi ñöôïc Unesco coâng nhaän; Nha Trang, moät trong nhöõng vuøng bieån ñp haøng ñaàu theá giôùi cuøng caùc ñòa danh khoâng theå khoâng nhaéc ñeán nhö Vuõng Taøu, Lng Coâ, Caùt Baø, Phuù Quoác... cuøng raát nhieàu ñaûo vaø quaàn ño ñeïp taïo neân moät quaàn theå thaéng caûnh bieån coù moät khoâng hai treân theá giôùi…

Nhaân Hoøa: Khaùc vôùi nhieàu loaïi saûn phaåm nhaäp khaåu khaùc, vieäc nhaäp khaåu vaø phaân phoái du thuyeàn vaøo Vieät Nam cuõng ñang coù thuaän lôïi vôùi möùc thueá hôïp lyù. Cuï theå laø vôùi 10% cho thueá suaát thueá nhaäp khaåu vaø 5% thueá VAT, giaù du thuyeàn baùn taïi Vieät Nam cuõng seõ raát caïnh tranh. Beân caïnh ñoù, do du thuyeàn vaãn laø loaïi phöông tieän môùi meû taïi Vieät Nam neân nhöõng ñôn vò, caù nhaân sôû höõu du thuyeàn sôùm cuõng seõ coù ñöôïc raát nhieàu thuaän lôïi veà sau naøy, trong ñoù ñaùng chuù yù nhaát laø vaán ñeà beán ñoã.

 

 

 

DU THUYEÀN QUOÁC TEÁ TAÏI VIEÄT NAM

 

* Taøu bieån Quoác teá ñaàu tieân khai thaùc tuyeán noäi ñòa Vieät Nam

Haõng taøu bieån du lòch quoác teá Jupiter Cruises (quoác tòch Panama) ñaõ chính thöùc khai tröông tuyeán du lòch ñöôøng bieån taïi Vieät Nam, trôû thaønh haõng taøu du lòch bieån quoác teá ñaàu tieân khai thaùc du lòch bieån Vieät Nam.

Vôùi chieàu daøi 175m, roäng 23m, taøu Jupiter coù tôùi 400 cabin söùc chöùa khoaûng 1.200 ngöôøi vaø nhaø haøng, spa, quaùn bar, phoøng karaoke, vuõ tröôøng vaø ñöôïc trang bò ñaày ñuû tieän nghi theo tieâu chuaån 4 sao.

 

* Du thuyeàn cao caáp Sunseeker International ñaõ coù mt taïi Vieät Nam.

Sunseeker International, laø nhaø saûn xuaát du thuyeàn sang troïng haøng ñaàu theá giôùi. Truï sôû chính vaø nhaø maùy ñaët taïi caûng Poole, Dorset,Anh. Sunseeker laø nhaø daãn ñaàu veà thieát keá vaø ñoùng du thuyeàn chaïy baèng ñoäng cô. Vôùi 21 saûn phaåm du thuyeàn coù chieàu daøi töø 21 meùt ñeán 37 meùt, Sunseeker ñuôïc coâng nhaän laø thöông hieäu du thuyeàn sang troïng ñænh cao treân toøan theá giôùi.  Ñaàu naêm 2008 chieác du thuyeàn ñaàu tieân coù trò giaù hôn 2 trieäu USD mang teân "Manhattan 60“ ñaõ chính thöùc xuaát hieän taïi Vieät Nam. Chuû nhaân cuûa chieác du thuyeàn naøy laø moät doanh nhaân ôû Ñaø Naüng.

Coù theå noùi, chieác du thuyeàn cao caáp haøng ñaàu theá giôùi xuaát hieän taïi Vieät Nam cuõng môû ra moät höôùng ñi môùi cho ngaønh du lòch, moät phong caùch du ngoaïn môùi cho ngöôøi daân Vieät Nam.

 

* Chieác Diamond Island - hieäu Princess 58 töø Anh Quoác ñaõ tôùi Vieät Nam.

Chieác du thuyeàn ñöôïc sôû höõu bôûi Vieät Nam Yacht, coâng ty ñaàu tieân vaø duy nhaát hieän nay sôû höõu du thuyeàn yatch. Laëng leõ nhöng baát ngôø, chieác yacht ñaàu tieân cuûa Vieät Nam ñaõ coù maët treân bieån Nha Trang. Ngöôøi daân ven bieån ñoå nhau ra xem chieác du thuyeàn duyeân daùng nhö moät con chim haûi aâu veõ nhöõng ñöôøng soùng laáp laùnh ñeå caäp beán.

Chieác du thuyeàn naøy coù maùy loïc nöôùc ngoït töø nöôùc bieån, 4 phoøng nguû sang troïng, moät phoøng khaùch, 1 phoøng aên, 1 beáp hieän ñaïi, khu vöïc phôi naéng... Ñieàu ñaëc bieät laø heä thoáng trang thieát bò kyõ thuaät cao caáp coù theå chòu ñöôïc bo caáp 3, chòu ñöôïc caùc vuøng thôøi tieát khaéc nghieät nhö Baéc cöïc.
Hôn theá, heä thoáng giaûi trí treân taøu coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaét khe nhaát. Heä thoáng aâm thanh giaûi trí nhö moät nhaø haùt tö gia. Chæ rieâng caùc vaät duïng trang trí vaø söû duïng treân thuyeàn coù trò giaù töông ñöông chieác xe Lexus saûn xuaát taïi Myõ.


Click the image to open in full size.

 

 

Du thuyeàn cao caáp Sunseeker International

Click the image to open in full size.

Chieác Diamond Island - hieäu Princess 58 töø Anh Quoác

 

 

Moät du thuyeàn, khoâng chæ laø moät söï kieän, khoâng chæ laø moät taøi saûn lôùn… Chieác du thuyeàn ñaàu tieân thöïc söï coù maët taïi Vieät Nam coù maët tröôùc caû nhöõng lôøi höùa voøng vo khieán chuùng ta coù theå tin raèng: Nhöõng doanh nhaân Vieät Nam vaãn ñang tieáp tuïc thaønh coâng vaø böôùc leân moät ñaúng caáp khaùc… xa hôn.

 

Thaùng 9 - 09

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo