1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
181 Công nghệ Sản xuất các ản phẩm từ Sữa ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
182 Khoa học - Công nghệ: Malt và Bia ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
183 Nguyên tắc phân loại sinh vật ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
184 Đại cương Vi sinh vật Thực phẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
185 Nguyên lý phòng chống Nấm mốc và Mycotoxin ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
186 Giáo trình Vi sinh vật học - Tập 1 - (Lý thuyết và bài tập giải sẵn) ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
187 Giáo trình Vi sinh vật học - Tập 2 - (Lý thuyết và bài tập giải sẵn) ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
188 Giáo trình Vi sinh vật học - Tập 3 - (Lý thuyết và bài tập giải sẵn) ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
189 Hóa học Nước ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
190 Immobilised living cell systems - Modelling and and experimental methods ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112