1

VBPL về đào tạo

In

Hiệu trưởng ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn

Cập nhật 24/03/2017 - 09:57:30 AM (GMT+7)

Ngày 29/11, Hiệu trưởng STU đã ký Quyết định Số 190/QĐ-DSG-QLKH về việc ban hành "Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đai học Công nghệ Sài Gòn"

Theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.

Và trên cơ sở đó, Phòng QLKH&ĐN đã biên soạn hoàn chỉnh và Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành "Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đai học Công nghệ Sài Gòn".

Quy định nhằm hướng dẫn xây dựng kế hoạch xuất bản, công tác tổ chức biên soạn, thẩm định và duyệt giáo trình. Đồng thời cũng khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị, cán bộ, giảng viên trong trường biên soạn giáo trình, tài liệu nhằm phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, học tập, nghiên cứu, tham khảo và tra cứu tại trường.

Nội dung Quyết định

Nội dung Quy định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Quy định của Bộ GD&ĐT

Các Nội Dung Liên Quan