1

VBPL về đào tạo

In

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Cập nhật 09/09/2015 - 02:04:13 PM (GMT+7)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 43/2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

    ______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

y ban VHGD TNTNNĐ QH;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có truờng ĐH, CĐ;

- Bộ Tư pháp (Cục KTr.VBQPPL);

Website Chính phủ;

Công báo;

Website Bộ GDĐT;

Như Điều 3 (để thực hiện);

Lưu VT, Vụ PC, Vụ ĐH&SĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 Bành Tiến Long

 

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Các Nội Dung Liên Quan