1

Tin Tuyển Sinh

In

STU dừng tuyển sinh và đào tạo Hệ cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh 2019

Cập nhật 27/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019; Căn cứ Công văn số 1322/TCGDNN-PCTT ngày 17/7/2019 về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, STU đã ban hành Thông báo số 173-19/TB-DSG-TS ngày 26/7/2019 về việc dừng tuyển sinh và đào tạo cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh năm 2019.

Theo đó, STU sẽ dừng và không tuyển sinh đối với 08 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép đào tạo trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 79/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 23/5/2017.

0f210fb94f3d48bd90eb9df9abda36ce.jpg
Hoạt động đào tạo tại STU

Đối với các khóa đào tạo đã tuyển sinh trước ngày 01/7/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 79/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 23/5/2017, STU vẫn tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi tiết thông báo

Phòng QLKH&SĐH

Các Nội Dung Liên Quan


photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS