1

Đào Tạo

In
  • Đào Tạo

    Chương trình đào tạo của Ban Khoa học Cơ bản

    Các môn học do Ban Khoa học Cơ bản phụ trách: -      Lý luận Chính trị: +     Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin +     Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam +     Tư tưởng Hồ Chí Minh +     Chính trị -      Tiếng Anh: +     Tiếng Anh 1 +     Tiếng Anh...(17/09/2012) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin