1

TB Khoa.KTCT

In

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC ĐA BÊ TÔNG CỐT THÉP 1-THẦY KHƯƠNG VĂN HUÂN

Cập nhật 17/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

V/v Thay đổi ngày hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1

Gửi tới các Em sinh viên đã đăng ký làm đồ án môn học bê tông cốt thép 1 thuộc học kỳ 2 năm học 2019-2020 do giáo viên KHƯƠNG VĂN HUÂN hướng dẫn. Bao gồm sinh viên các lớp sau:

D15-XD01; D15-XD02; D15-XD04;

D16-XD01; D16-XD02; D16-XD03; D16-XD04; C15-XD01

Mời các em có mặt tại trường trong 3 tiết 1,2,3 vào ngày 17/10/2019 (sáng thứ 5) để gặp giáo viên thực hiện nôi dung của đồ án (Thay cho buổi sáng ngày 21/10/2019 trong lịch)

Liên hệ theo số điện thoại 0913145644

Khi nhận được thông báo này, hoặc đã nhận thông tin qua trao đổi điện thoại của Giáo viên, đề nghị các em thông tin lại cho các bạn trong lớp cùng biết.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS