1

TB Khoa.KTCT

In

V/v Nộp đồ án Thiết kế công trình dân dụng – hệ chính qui ban ngày

Cập nhật 16/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Sinh viên nộp bài cho thầy hướng dẫn: ngày 30/12/2019.

Ngày thi: ngày 06/01/2020.

Trân trọng./.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS