1

Văn Bản

In

Thông báo xét chọn Giải thưởng 26/3 năm 2012

Cập nhật 13/03/2012 - 09:59:21 AM (GMT+7)

Giải thưởng dành cho 02 đối tượng:

 - Cá nhân: tất cả đoàn viên nếu đạt tiêu chuẩn đều có thể nộp hồ sơ.

 - Tập thể: tất cả chi đoàn nếu đạt tiêu chuẩn đều có thể nộp hồ sơ.

Chi tiết tiêu chuẩn và các thông tin liên quan được thể hiện trong file bên dưới:

file: Thông báo xét chọn giải thưởng 26/3 năm 2012

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS