1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 1_năm 2019_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 29/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2015, Cao đẳng 2016 và Hệ Liên thông ĐH khóa 2017 ( SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

+ Hệ Đại học: Sinh viên download Tại đây.

+ Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

+ Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

- Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 30/ 7/ 2019

- Thứ tự SV lên bảo vệ là số thứ tự theo bảng Danh sách trong phụ lục 3.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 29/ 07/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo