1

Chương trình CTXH

In

Thông báo kết quả dự kiến tổng hợp công tác xã hội của sinh viên các khóa đợt tháng 10/2019 năm học 2018-2019

Cập nhật 13/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

       Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; Phòng Công tác sinh viên đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2018-2019 của sinh viên tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2019. Phòng Công tác Sinh viên thông báo như sau:

Sinh viên xem kết quả bên dưới, bao gồm:

  •  Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội tháng 10/2019.
  • Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện.       

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CÁC KHOA:

KHOA CƠ KHÍ:

C17_CDT01

C18_CDT01

D16_CDT01

D16_CDT02

D16_CDT03

D16_CDT04

D17_CDT01

D17_CDT02

D17_CDT03

D17_CDT04

D18_CDT01

D18_CDT02

D18_CDT03

D18_CDT04

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ:

C18_DDT01

D16_DDT01

D16_DDT02

D16_VT01

D17_DDT01

D17_DDT02

D17_DDT03

D17_DDT04

D17_VT01

D18_DDT01

D18_DDT02

D18_DDT03

D18_VT01

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

C17_TH01

C18_TH01

D16_TH01

D16_TH02

D16_TH03

D16_TH04

D16_TH05

D16_TH06

D16_TH07

D16_TH08

D16_TH09

D16_TH10

D17_TH01

D17_TH02

D17_TH03

D17_TH04

D17_TH05

D17_TH06

D17_TH07

D17_TH08

D17_TH09

D17_TH10

D18_TH01

D18_TH02

D18_TH03

D18_TH04

D18_TH05

D18_TH06

D18_TH07

D18_TH08

D18_TH09

D18_TH10

D18_TH11

D18_TH12

D18_TH13

D18_TH14

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM:

C17_TP01

D16_TP01

D16_TP02

D16_TP03

D16_TP04

D16_TP05

D16_TP06

D17_TP01

D17_TP02

D17_TP03

D17_TP04

D18_TP01

D18_TP02

D18_TP03

D18_TP04

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH:

C17_KD01

C18_KD01

D16_KD01

D16_KD02

D16_KD03

D16_KD04

D16_KD05

D16_KD06

D16_MAR01

D16_MAR02

D16_MAR03

D16_MAR04

D16_TC01

D16_TC02

D16_TC03

D16_TC04

D17_KD01

D17_KD02

D17_KD03

D17_MAR01

D17_MAR02

D17_MAR03

D17_MAR04

D17_TC01

D17_TC02

D18_QT01

D18_QT02

D18_QT03

D18_QT04

D18_QT05

D18_QT06

D18_QT07

D18_QT08

D18_QT09

D18_QT10

D18_QT11

D18_QT12

D18_QT13

D18_QT14

D18_QT15

D18_QT16

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH:

C18_XD01

D16_XD01

D16_XD02

D16_XD03

D16_XD04

D17_XD01

D17_XD02

D17_XD03

D17_XD04

D18_XD01

D18_XD02

KHOA DESIGN:

C17_TK2TT

C17_TK3DH

C17_TK4NT

C18_TK3DH

C18_TK4NT

D16_MT2TT

D16_MT3DH

D16_MT4NT

D17_TK1TD

D17_TK2TT

D17_TK3DH

D17_TK4NT

D18_TK2TT

D18_TK3DH

D18_TK4NT

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN ( Tính đến ngày 05/09/2019)

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo