1

Chế độ chính sách

In

Chính sách bồi dưỡng GV,CB-NV nhà trường

Cập nhật 09/06/2009 - 02:59:30 PM (GMT+7)
Quyết định số 61B/QĐ-DSG-HĐQT của Hội đồng Quản trị , ngày 27/22/2006 về việc ban hành Qui định tạm thời về công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS