1

Thi Đua - Khen Thưởng

In

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Cập nhật 26/08/2019 - 09:58:31 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

- Từ ngày 26/8 - 09/9/2019: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

- Ngày 09/09/2019: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường – thông qua Ban thư ký.

b28bc991cef352f3daf4b5291bdb8627.jpg

8e24bb33276dd3913d5858d7b6ad141d.jpg

a812baf10cc4df3d885d410bb0794dc6.jpg

Hướng dẫn xét TĐKT

Các biểu mẫu

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102