1

Thi Đua - Khen Thưởng

In

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

Cập nhật 18/07/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 -2018.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

- Từ ngày 16/7 - 31/7/2017: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

- Ngày 31/07/2018: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường – thông qua Ban thư ký.

df52074492f516fa4ef0ff870b17da07.jpg

1276c81cd1c9a91a32bfca3073717f27.jpg

efb99542700b570aa7087d0b18ceaad7.jpg

Hướng dẫn TĐKT

Biểu mẫu TĐKT

P.QLKH & SĐH

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102