1

Thông Báo

In

Kết quả xử lý học vụ cuối học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Cập nhật 07/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Hệ Đại học

   - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

     + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

     + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

     + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Công nghệ thông tin

     + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Công nghệ thực phẩm

      + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Quản trị kinh doanh

      + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

      + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

   - Ngành Thiết kế công nghiệp Design

      + Khóa 2016 (xem chi tiết)

     + Khóa 2017 (xem chi tiết)

     + Khóa 2018 (xem chi tiết)

     + Khóa 2019 (xem chi tiết)

Hệ Cao đẳng (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng