1

VBPL về NCKH

In

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật 09/09/2015 - 02:52:31 PM (GMT+7)
THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

trong các cơ sở giáo dục đại học

 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

        Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

        Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Nội dung chi tiết xin xem tại đây

Các Nội Dung Liên Quan