1

Chức năng

In
  • Chức năng

    Chức năng & nhiệm vụ

    Chức năng & nhiệm vụ

    1. CHỨC NĂNG : Phòng Hành chính Quản trị  là bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực: -     Tư vấn cho nhà trường trong công tác quản lý hiệu quả nguồn nhân lực trong và ngoài trường. Bao gồm các hoạt động:       + Công tác tổ...(09/06/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin