1

Giới Thiệu Phòng

In
 • Giới Thiệu Phòng

  Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo

  Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo

  Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo(06/08/2012) Chi tiết

 • Chức năng - Nhiệm vụ

  Chức năng - Nhiệm vụ

  Nhận ủy nhiệm của Thầy Hiệu trưởng; tổ chức, quản lý và điều hành việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý học vụ. .1. Tổ chức, quản lý và điều hành việc triển khai về tổ chức và kế hoạch để thực hiện chương...(08/04/2010) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin