1

Nghiên cứu khoa học

In
  • Nghiên cứu khoa học

    Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)

    Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)

    Sinh viên khoa Ðiện-Ðiện tử có thể tham gia các ðề tài NCKH ngay từ các nãm học ðầu tiên trong các Câu Lạc Bộ (CLB) hoạt ðộng khoa học như CLB Robot, CLB Viễn thông. Trong nhiều nãm qua Sinh viên của Khoa ðã ðạt ðược nhiều thành tích,...(13/04/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin