1

Thông báo lương

In

Thông báo phụ cấp lương

Cập nhật 03/12/2012 - 02:56:35 PM (GMT+7)

Phòng KHTC đã chuyển khoản qua ATM NH Đông Á " Phụ cấp hướng dẫn BTL, TN, LT, TH, HK1-LTĐH K7, HK2+3 LTĐH K6, bổ sung cuối Khoá 2010 và phụ cấp giảng dạy môn chuyễn đổi LTĐH K7 và Khoá trước ".

LÂM THỊ BẠCH LAN (PHÒNG KHTC)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS