1

Thông Báo Mới

In

Thông Báo V/v Thay đổi liên kết truy cập các CSDL Proquest, Springer, IEEE

Cập nhật 06/06/2018 - 09:08:39 AM (GMT+7)

Thay đổi liên kết truy cập các CSDL Proquest, Springer, IEEE

=> Liên kết truy cập CSDL Proquest:

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

* User/Pass: stu/stu

=> Liên kết truy cập CSDL Springer:

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

* User/Pass: stu/stu

=> Liên kết truy cập CSDL IEEE:

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

* User/Pass: stuieee/stuieee

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS