1

VBPL liên quan giảng viên

In

Thông tư 11 sửa đổi Thông tư 44 về chế độ thỉnh giảng

Cập nhật 09/09/2015 - 02:25:12 PM (GMT+7)

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin